Gensou Mangekyou ~The Memories of Phantasm~ – Episode 6


Phantasm6

想万華鏡~The Memories of Phantasm~ 6 

Producer : Manpuku Jinja
Genres : Comedy, Fantasy, Mystery
Released : (??-??) 2016

English sources: reddevils500b
Vietnamese translated by Petalite Yuu


With the flowers of all seasons are blooming, Gensokyo is afflicted with wonderful incudent.
As the pure and honest reporter of ‘Bunbunmaru Newspaper’,
I – Shameimaru Aya, will be gathering some news coverage, to search the truth of this matter.
Usually, the shrine maiden would normally went out to resolve the incident,
but somehow, she hadn’t done anything this time.
But I will not give up! I will face it with my intransigent journalist soul!
But many kind of dangers tried to hinder this newspaper reporter’s path!!
In the Garden of the Sun where the sunflowers all lined up together, a terrible crime is spreading in broad daylight!
In everyone’s view, deep within the Bamboo Forest of the Lost, a rabbit was devising a terrible terrorist act!
And now, with uncivilzed impediments who can’t understand journalism,
my news coverage life is at risk!
What will be the fate of this newspaper journalist?!
Will the time ever come for truth of this incident to be revealed?!

Khi mà những bông hoa bốn mùa đua nhau khoe sắc, một dị biến đã diễn ra tại Ảo Tưởng Hương.
Với tư cách là một nhà báo có tâm và thiện chí,
tôi – Aya Shameimaru sẽ thu thập thông tin và làm rõ sự việc này.
Thông thường thì vu nữ sẽ là người đảm nhiệm chuyện giải quyết dị biến.
Nhưng kì lạ thay, lần này chẳng thấy cô ta làm gì hết cả.
Tôi sẽ không bỏ cuộc! Tôi sẽ đối mặt nó cùng với nhiệt huyết không khoan nhượng của nhà báo tôi đây!
Nhưng có rất nhiều điều ẩn nấp trong cuộc thu thập thông tin của tôi!!
Tại Vườn Thái Dương, nơi mà hoa hướng dương mọc thành những hàng dài, một vụ án kinh hoàng sắp diễn ra ngay giữa ban ngày!
Như mọi người thấy, sâu thẳm trong Mê Trúc Lâm, một con thỏ đang có hành động khủng bố tàn bạo!
Và giờ, cho những thứ cản trở chẳng thể nào hiểu được nghề báo,
bài viết của tôi sẽ gặp nguy mất!
Số phận của người phóng viên này sẽ ra sao đây?!
Rồi khi nào sự thật về dị biến này mới được hé lộ đây?!


Mokou: Thanks for the meal, it was delicious!

Cảm ơn vì bữa ăn, ngon lắm!

Keine: I’ll leave payment here.

Tôi để tiền trả ở đây nhé.

Mystia: Please come again.

Lần sau lại đến nhé.

Youmu: I know I’m just a probationer, but…
“It’ll be nice if Youmu stays quiet and do what I have to say”
What? Saying this kind of stuff like that, isn’t it harsh?

Tôi biết mình là đứa ở đợ, nhưng mà…
“Sẽ tốt hơn nếu Youmu im lặng và tuân theo mệnh lệnh của ta”
Cái quái gì cơ? Nói mấy lời như thế chẳng phải là đau khổ lắm sao?

Komachi: Yeah, I know, I know.

Ừa ừa, tôi hiểu, tôi hiểu.

Youmu: You know right?

Hiểu thiệt không? 

Komachi: My boss is also an annoying nagger.
We’re pretty much the same, huh?
Alright! Let us drink all night together!

Chủ nhân của tôi cũng là kẻ hay la mắng lắm.
Chúng ta có khá nhiều điểm tương đổng nhỉ?
Được rồi! Hôm nay nhậu thâu đêm luôn!

Eiki: Komachi!
Seriously, I was wondering why I haven’t seen the souls being carried to me,
so I decided to go and check out the situation.
Right now, Higan is filled with ghosts and flowers.
As a ferryman of Sanzu River, you have to work more than usual!
You probably should know by now!

Komachi!
Thiệt luôn, ta tự hỏi vì sao chẳng có linh hồn nào đến chỗ ta,
nên ta quyết định đi tìm hiểu việc này.
Ngay đây đây, hoa và linh hồn bao phủ khắp Bỉ Ngạn.
Với tư cách là người lái đò của sông Sanzu, ngươi phải siêng hơn chứ!
Đang ra ngươi phải biết điều này lâu rồi chứ!

Komachi: Yes! I’m sorry, Lady Eiki! I’ll return back to work right away!

Vâng! Thành thật xin lỗi, Eiki-sama! Tôi sẽ làm việc ngay đây!

Eiki: Ok, I’ll give you a lecture later, so report to me after you’re done with your work!

Được rồi, ta sẽ giảng đạo ngươi sau, nhớ báo cáo cho ta biết khi nào ngươi xong việc đấy!

Komachi: Yes~!

Vâng ạ~!

Mystia: Um, miss! You forgot to pay!

Ê này…cô chưa trả tiền ăn!! 

Eiki: Good grief…

Trời ạ… 

Youmu: Sanzu…Rive…Munya Munya

Sông… San…zu… munya munya

Eiki: How appropriate to find you here, Konpaku Youmu
I’m an Enma, the one who weighed the amount of sins a soul has.
Konpaku Youmu, I’m thinking that I must talk to you promptly.

Thật là thích hợp khi thấy ngươi ở đây, Konpaku Youmu.
Ta là Diêm Ma, kẻ cân đo đong đếm tội lỗi mà linh hồn ngươi có.
Konpaku Youmu, ta nghĩ ta nên nói cho ngươi nhanh gọn lẹ điều này.

Youmu: Eeh?…Lady Enma from Hell?!

Ểh??! Diêm Ma từ Địa Ngục sao?!

Eiki: It looks like your perception as a resident of the Netherworld is inadequate, isn’t it?
Also, you’re as little carefree as to visit this world and play
Did you ever think of that problem? What trouble will cause when an inhabitant came to this world and play?
Now you’re visiting this world, I have no choice but to judge you.
If I had to be the one who will be judging you…
…you will be going straight to hell as a human.

Dường như cách ngươi nghĩ về đời sống ở Minh Giới là chưa thoả đáng, có đúng không?
Còn nữa, ngươi khá thờ ơ khi đến thăm thế giới này và chỉ dạo chơi thôi.
Ngươi có nghĩ đó là vấn đề không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một kẻ nhập cư vào thế giới này và chơi đùa?
Bây giờ, ngươi đã ở thế giới này rồi, ta không cách nào khác ngoài phán xét ngươi.
Nếu ta là người phán quyết…
… ta sẽ cho ngươi xuống thẳng Địa Ngục như một con người.

Youmu: I’m sorry~!

Tôi xin lỗi~!

Aya: What an exclusive scoop that took a lot of legwork for a journalist to get it
As the Enma of Hell, you are the one who holds the key to this incident.

Đúng là một tin sốt dẻo mà phóng viên mình phải mất công đi tìm dữ dội luôn.
Là Diêm Ma của Địa Ngục, người nắm giữ đầu nguồn của dị biến này.

Eiki: You are…

Cô là…

Aya: Shameimaru from the “BunBunMaru Newspaper”.
The starting of the incident in Gensokyo which the flowers blooming crazily was a failure.
Am I right?

Shameimaru từ “Nhật Báo Bunbunmaru”
Khởi nguồn dị biến ở Ảo Tưởng Hương kì này là khiến cho muôn hoa đua nở thật thất bại.
Tôi nói đúng không?

Eiki: Unfortunately…
The ferryman of a Sanzu River was a despondency, due to laziness.
In my respect as a boss, I will acknowledge that my supervision towards her has been lacking.
Eventhough, this incident of yours is not related to Hell
This is so unrelated to Gensokyo, the truth where gossips and scoops you have are none.
The spirits aking amount of flowers bloom are all coming from the world outside Gensokyo
Therefore, the real incident is coming in the Outside World

Ồ xui rồi…
Vì sự lười chảy thây của người lái đò ở sông Sanzu khiến cho ta nản lòng lắm đây này.
Với tư cách là cấp trên, ta phải thừa nhận rằng ta đã giám sát cô ta quá lơ là.
Cho dù dị biến ngươi đang nói đến chẳng liên quan gì đến Địa Ngục cả.
Không liên quan gì đến Ảo Tưởng Hương, ngươi chẳng có tin tức gì để viết mấy tờ lá cải hết hả.
Những linh hồn khiến cho hoa ở đây nở rộ đến từ bên ngoài Ảo Tưởng Hương.
Cho nên, dị biến thật sự đến từ Ngoại Giới kìa.

Aya: The world outside…? So, that means…

Thế giới bên ngoài…? Vậy, có nghĩa là…

Eiki: Shameimaru Aya, you and I need to talk about something
Since you called yourself a self-styled journalism, have you ever taking consideration about the impact on the readers?
You have forgotten the spirit of journalism, writing injustice and atrocious stuff is unforgivable
This is a good chance, Konpaku Youmu and you will be staying here and have me giving you a lecture.

Shameimaru Aya, ta cần phải nói với ngươi điều này.
Vì ngươi tự nhận mình là một nhà báo có tâm, ngươi có bao giờ nghĩ điều này sẽ gây ấn tượng đến độc giả chưa?
Ngươi đã quên mất khí chất của một phóng viên, viết nên những bài báo sai sự thật là không thể nào tha thứ được.
Cơ hội tốt này, ngươi và Konpaku Youmu sẽ ở lại đây mà nghe ta giáo huấn cho đã lỗ tai đi.

Aya: Ah well, you have work to do, right? Then I won’t interfere with your duties…

À… Cô cũng có chuyện cần phải làm đúng không? Vậy tôi không dám làm phiền đâu...

Eiki: I’m off duty today

Hôm nay ta rảnh lắm luôn đấy.


Yukari: Well, Are you getting used to this land?

Vậy. Cô đã thích nghi với vùng đất này chưa?

Sanae: Yes. Thanks for asking.
Nevertheless, the youkai here is still vigilant of us
And Lady Kanako needs more faith in here.

Được rồi. Cảm ơn vì đã hỏi tôi.
Tuy nhiên, yêu quái ở đây vẫn phải khiến chúng tôi cảnh giác .
Và Kanako-sama cần nhiều đức tin ở đây hơn.

Yukari: I see, then you need to do your best to get along

Tôi hiểu rồi. Vậy cô phải cố gắng nhất có thể để hoà hợp đấy nhé.

Sanae: It’s spring in Gensokyo, and the flowers are blooming.

Mùa xuân ở Ảo Tưởng Hương, muôn hoa đang khoe sắc.

Yukari: Yes, there a bit of incident happening this year. These are all spirits.
The spirits of the dead humans in the Outside World are possessing the flowers of Gensokyo, causing them to bloom.

Phải rồi, có dị biến đang xảy ra trong năm đấy. Đó là những linh hồn.
Linh hồn của những kẻ đã khuất ờ Ngoại Giới đang nhập vào tất cả loài hoa ở Ảo Tưởng Hương, khiến chúng nở rộ.

Sanae: All of them…?! That many?!

Tất cả sao…?! Nhiều như vậy?!

Yukari: It seems the Outside World had a great calamity and a huge war happened
Yes, this is something happening every sixty years ago
Are you concerned about the Outside World?

Có vẻ như Ngoại Giới từng có một thảm hoạ và chiến tranh đã nổ ra.
Đúng rồi, đó là điều luôn diễn ra mỗi sáu mươi năm một lần trong quá khứ.
Cô có lo lắng về Ngoại Giới không?

Sanae: No, I am a resident of Gensokyo now
…What will happen to the spirit?

Không đâu. Bây giờ là cư dân của Ảo Tưởng Hương rồi.
… Và chuyện gì sẽ xảy ra với các linh hồn đó vậy?

Yukari: It is said that the Sanzu River’s ferryman received judgement from the Enma, but the suspect of this incident is not from Hell
I would say we wait for her until her next reincarnation in the Netherworld
Once the ferryman of the Sanzu River finished sending the spirits to Higan, this Flower Incident will be resolved.

What’s the matter?

Nghe nói người lái đò sông Sanzu đã nhận lời phán xét của Diêm Ma rồi, nhưng kẻ bị tình nghi lại không đến từ Địa Ngục.
Tôi có thể nói rằng chúng ta nên đợi cô ấy tái sinh ở Minh Giới.
Một khi người lái đò ấy đã hoàn tất việc gửi các linh hồn đến Bỉ Ngạn, dị biến này sẽ được giải quyết.

Có chuyện gì sao?

Sanae: It’s a bit tragic, but I’m not sad about this.
Although, I’m wondering if there is a place to go back after death.

Quả là một bi kịch, nhưng tôi chẳng buồn vì điều này.
Cho dù, tôi đang tự hỏi có nơi nào để tôi đầu thai trở về không.


Reimu: Why don’t you help me out if you have a freetime to spare?

Tại sao cậu không giúp tớ khi đang thảnh thơi như thế kia?

Marisa: Hey, hey, my broom is not use for sweeping.

Ê, ê, chổi này đâu có dùng để quét sân đâu.

Prismriver: Run for your lives!

Chạy đi~!

Suika: Terrible! This is terrible!
The Enma is coming!

Đại hoạ! Đại hoạ rồi!
Diêm Ma đang tới đó!

Reimu: Enma?

Diêm Ma?

Marisa: The one from hell? What is it about?

Diêm Ma từ Địa Ngục? Có chuyện gì hả?

Suika: The girl loves to lecture and since she’s off duty, she’ll come here and lecture us.
I was recently caught and got sermonized continuously for a whole day.

Cái con nhỏ hay thích dạy đời người ta khi rảnh rỗi và sẽ đến đây giảng đạo đó.
Tui đã từng nghe cô ta giáo huấn liên tục trong một ngày đó.

Reimu: Well, I have done nothing wrong to be lectured at

Vậy thì tôi chẳng làm gì sai để cô ta giáo huấn cả.

Suika: She can see every movement you do with her mirror! And she’ll find an opportunity to come and lecture something!
Furthermore, what she says is all right, and you can’t protest against all her reasonings.

Cô ta có thể nhìn thấy nhất cử nhất động qua tấm gương đó! Và sẽ chờ đợi thời cơ để đến và dạy đời người bị theo dõi đó!
Hơn nữa, những gì cô ta nói hoàn toàn đúng và chẳng thể nào phản biện lại được luôn.

Marisa: Then do something about her with your oni powers.

Vậy thì dùng mấy chiêu thức oni gì đó của cô đi.

Suika: She’s the Enma! Even if I kick her ass, she’ll still be judging me on her side after I die!
She’ll surely send you to Hell’s judgement!

Cô ta là Diêm Ma! Nếu như tui đá đít cô ta thì cô ta sẽ là người phán quyết tui khi tui chết đó!
Chắc chắn cô ta sẽ cho cô xuống Địa Ngục!

Marisa: So when your life ends, there’s no way for us to win against her…Then we have no choice but to escape…

Nên khi cô từ giã cõi đời, chẳng có cách nào để đánh bại cô ta đâu… Chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ chạy cả…

Suika: Oh damn, she’s coming!

Chết bầm, tới rồi kia!!

Marisa: Bye, Reimu

Chào nhé Reimu.

Reimu: You all don’t even try to escape, I will not let you!

Đừng nghĩ đến chuyện tẩu thoát nhé. Chị không có cho đâu.

Komachi: Wow, you seem to be hated here too.

Chà, dường như ngài cũng bị ghét ở đây luôn nhỉ.

Eiki: I’m not here because I want to be appereciative towards me

Ta không có ở đây để được người ta ái mộ .

Komachi: After hearing Lady Eiki’s lecture over and over, the sins of them may be lessened than before after death
Don’t worry, even if everyone hates you, I still know what you want me to do

Sau khi nghe bài giáo huấn của Eiki-sama liên tục và liên tục, tội lỗi của chúng đã giảm được phần nào trước khi chết rồi.
Đừng lo, dù cho mọi người có ghét ngài, tôi luôn biết ngài muốn tôi làm gì mà~

Eiki: You don’t need to worry about me! Now get back to your duty!

Không cần quan tâm đến ta! Quay về làm việc đi!

Komachi: Yes! I’m going~!

Vâng! Tôi đi đây~

Eiki: Good grief…

Thiệt tình mà…

Marisa: We are still friends!

Chúng ta còn là bạn mà ~~!

Reimu: That’s my line

Câu đó tui nói mới phải!

Suika: Please show forgiveness! Please show forgiveness!

Mô phật! mô phật!

Aya: The “BunBunMaru Newspaper” is invincible!

Nhật báo Bunbunmaru là vô địch!


Kanako: … The time has come

Đã đến lúc rồi

Suwako: Oh, it’s been quite a long time, remember the good old days?

Đã khá lâu rồi nhỉ, cô còn nhớ nhừng tháng ngày xưa cũ chứ?

Kanako: Now, let’s eredicate this fraudulent shrine, and bring back the real faith to Gensokyo!

Hãy diệt bỏ ngôi đền đầy giả dối này và mang lại đức tin thật sự về với Ảo Tưởng Hương!


 

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Gensou Mangekyou ~The Memories of Phantasm~ – Episode 6”

For your opinion

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s