Free to Believe


coverFree to Believe

Tự nguyện tin tưởng

Album:Parallel Cross
Circle:FELT 【Official Site

Lyrics:Renko
Arrangement:NAGI☆
Vocals:Vivienne

Original title:法界の火 (Fires of Hokkai)
Sources:東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object(Touhou Seirensen )

Event: Comic Market 90「C90/Comiket 90」
Release Date:Aug 13, 2016


Do you believe at all?
Feels so alive.
Just look inside you!

Người có hoàn toàn tin tưởng ta hay không?
Tựa như đang sống vậy
Nhìn vào tâm hồn người mà xem

Nowhere to run, it’s now or never!
Putting distance in between us
Wouldn’t end, so never fear, love.

Chẳng còn nơi nào để trốn chạy nữa rồi, bây giờ hoặc không bao giờ
Tạo nên khoảng cách giữa 2 ta
Sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nên đừng sợ, hỡi tình yêu

In many ways, it’s just beginning.
Can you believe the biggest difference
Comes from within your true self?

Nó đã bắt đầu bằng nhiều cách
Người có tin nổi điều khác biệt lớn nhất..
Lại đến từ bên trong chính bản thân người không?

If we just listen closely to our
Senses might say more about us.
So, if you ask, what does this mean for
Any of us who feel like we’ve been chained down?

Giá mà chúng ta chỉ lắng nghe về chính chúng ta
Những giác quan sẽ cho ta biết cả hai ta như thế nào
Nên nếu người hỏi rằng điều đó có ý nghĩa gì
Ai trong chúng ta cảm thấy bị trói buộc

We can be free!
We can be free if you want to be.
We can be free to finally see
Who we are without pause and make ourselves out to be…

Chúng ta có thể tự do
Chúng ta có thể tự do nếu đấy là điều người mong muốn
Chúng ta có thể tự do để rồi cuối cùng hiểu ra rằng
Người mà chúng ta không ngừng theo đuổi và mong muốn bản thân trở nên như vậy

So just open your mind and believe!

Vậy nên chỉ cần nghĩ thoáng và tin tưởng!

Can never see things how they once were.
Already testing all known limits.
Having control. Imagination.

Không bao giờ có thể hiểu được mọi thứ trước đây như thế nào
Đã thử tất cả và đã biết giới hạn của nó
Có kiểm soát và trí tưởng tượng

Too late for us to change the palette.
Painting the sky, the sun, the planet,
Filling the world with color.

Đã quá muộn cho 2 ta để thay đổi khuôn mẫu
Vẽ lên bầu trời, mặt trời và cả hành tinh
Lấp đầy cả thế giới bằng những sắc màu

Looking more closely, maybe we’ll find
It’s spilled past through the border.

Quan sát một cách cẩn thận hơn, có thể ta sẽ thấy
Nó đã len lỏi qua những rào cản

I can be free! (Free…)
I can be free if I want to be. (Want to be…)
I can be free to finally see (You’ll see…)
Soon enough I know I can be the one I’m meant to be.
And I know I can show you…

Ta có thể tự do
Ta có thể tự do nếu đấy là điều ta mong muốn
Ta có thể tự do để rồi cuối cùng hiểu ra rằng
Rồi đây ta biết ta sẽ trở thành người mà ta mong muốn

You can be free! (Free…)
You can be free if you want to be. (Want to be…
You can be free to finally see (Believe…)
We don’t need to be scared.
Banish thought of fears you’ve kept toward your unknown qualities.

Người có thể tự do
Người có thể tự do nếu đấy là điều người mong muốn
Người có thể tự do để rồi cuối cùng hiểu ra rằng
Chúng ta không cần phải sợ hãi gì hết
Hãy loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực để khám phá ra những giới hạn mới của bản thân

When we find we’re alone
We just fall down and lose ourselves inside the dark.
There’s no need to be scared.
Take my hand and we’ll get out.

Khi ta cảm thấy đơn độc
Ta sẽ sa ngã và đánh mất chính bản thân trong bóng tối
Chẳng có gì phải sợ hãi cả
Nắm lấy tay và 2 ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây

You can be free!
You can be free if you want to be.
You can be free to finally see
Soon enough I know you can believe in who you’ll be.

Người có thể tự do
Người có thể tự do nếu đấy là điều người mong muốn
Người có thể tự do để rồi cuối cùng hiểu ra rằng
Rồi đây ta sẽ biết người có thể tin tưởng vào người mà người sẽ trở thành

And I know I can show you…!

Và ta sẽ cho người thấy

We can be free!
We can be free if we want to be.
We can be free to finally see
Who we are without pause if we could just try it!

Chúng ta có thể tự do
Chúng ta có thể tự do nếu đấy là điều người mong muốn
Chúng ta có thể tự do để rồi cuối cùng hiểu ra rằng
Người mà chúng ta không ngừng theo đuổi nếu chúng ta cố gắng

Open our minds and just believe!

Hãy nghĩ thoáng lên và chỉ cần tin tưởng.


 

For your opinion

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s