Lưu trữ theo thẻ: 望 (Hope)

童遊 || Kids’ Play

童遊 || Warabe Asobi

Kids’ Play
Đồng Du (Trò chơi của trẻ thơ) 

Album:望 -nozomi-  (Hope)
Circle: Diao ye zong「凋叶棕 」【Official site

Đọc tiếp 童遊 || Kids’ Play

Advertisements