Lưu trữ theo thẻ: 逆 (Reverse)

Downfalling Ideology

Downfalling Ideology

Tư tưởng suy sụp

Album:逆 -sakasa- (Reverse)【Official site
Circle:Diao ye zong (凋叶棕)

Đọc tiếp Downfalling Ideology

異聞『正義の味方』 || A Strange Tale “Hero of Justice”

異聞『正義の味方』 || Ibun “Seigi no Mikata”

A Strange Tale “Hero of Justice”
Dị văn “Anh hùng của Chính nghĩa” 

Album:逆 -sakasa- (Reverse)【Official site
Circle:Diao ye zong (凋叶棕)

Đọc tiếp 異聞『正義の味方』 || A Strange Tale “Hero of Justice”

ノーモア、エニモア?モアーモア?! || No more, anymore? More more?!

ノーモア、エニモア?モアーモア?! || Noo moa, Enimoa? Moaa moa?!

No more, anymore? More more?!
Hết rồi, còn nữa không? Nữa, nữa đi?!

Album:逆 -sakasa- (Reverse)【Official site
Circle:Diao ye zong (凋叶棕)

Đọc tiếp ノーモア、エニモア?モアーモア?! || No more, anymore? More more?!