Lưu trữ theo thẻ: Mystic Gate

桜アドレイション || Sakura Adoration

桜アドレイション || Sakura Adoreishon

Sakura Adoration
Lòng sùng bái dành cho loài hoa anh đào.

Album: Mystic Gate【Official Site】
Circle:EastNewSound
Đọc tiếp 桜アドレイション || Sakura Adoration

Advertisements