白夜の夢 || White Night’s Dream


LKCD-0004.jpg白夜の夢 || Byakuya no Yume

Bạch Dạ Mộng (Giấc mơ đêm trắng)
White Night’s Dream

Album:色狂レプリカ (Lust in Replica)
Circle:有限会社るざりん

Vocals:ヤヤネ(Yayane)
Arrangement:柏木るざりん

Original title:U.N.オーエンは彼女なのか?  (U.N. Owen was Her?.)
Sources:東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil(Touhou Koumakyou)

Event: Comic Market 79「C79/Comiket 79」
Release Date:Dec 30, 2010

It is very “Flandre” song… a bit pitiful, pain and tears, another Flandre need mercy and embrace in empty room… How does Remilia know?
I love this song. It make my soul tremble.

Update translation (10/7 – 19:08 GMT +7)  with Fuyuko’s help, thank you!!  

 

し̷̨͙̜̭̼̯̪̲͎͎̥͚̘̻͈̀ͩ͛̇͌̓ͥ̇ͫ̄̅͗̓͜ͅろ̎̽̑͑͏͙̹͉̬͙͈͔̥͜い ̡̳̳̳͙͉̳̫͎̂̒̀ͨ̈́ͣ̔͌̂̉̔͌̆̔̃̌̈́̋̒͡ ̵̳͕͉̼̬̼̠̳̎ͫͦ̒ͨ͊̓͗ͧͪͣ͟͢し ͯ́ͦ̄̈́́́͐͆͛͌ͪ̓ͬͪͧ̋ͥ͟҉̬͎̘͍͝ろ̵̱̳͙͖͔͉̬͖ͬ̄̒̏̈ͦ̐̑̈́͆ͦ̉͋̋ͮ̃́̕͟ͅい ̵͎̬̳̬̳̳̮͎̔̽ͫ̌̂ͤ͑͗͂̊̄̇͂͘͘͘͝ͅ ̵̧̱̼͔̥̺̙̥̙̩̬͓ͫ͗̃̑̆͢ゆ͑ͮ͆̇̊̉͟҉̣͎͇̼̖め ̨̨͈͕̰͖͉̩ͫ̑̔̇ͅを̷̞̣͕̬̮̪̲̣̞̤̟͎̽̃̎̌̐̐͛̓ͯ͊ͫ̕  ̶̡̗̩̜̼͎̜͕̜̫̜̯͓͙͔͚̎̅̎͒̉̊͒͒ͧ͌͐̐̓͘͟ͅみ̈ͬ͊̅̄ͤ̊̎̉ͤ̓̋̉̎͗̚̕͏̧̘͍̩̹̰̪̪̬̝͟た ̧̮͉̥͕̘͔̰̣̭̝̤͎̑̉̐̓̒ͤ͡
͕͈̙̤͎͙͉̬̠͖͚͓̬͉̼͖̠́͒ͮͯ͊ͧ̔̍̍̀̃̃̈́̓ͪ̿̑ͣ͌͘͘͜͝ͅ “I had a white, white dream.
A dream of an empty world.
And so, I knew I had to dye it deeply red.“な̸̶̥̹͓̤̙̄̆̍ͣ̄̄̓̉̅͟に̟̩͖̮̗̘͉̱ͬ̈́͌͑̋͐ͯ̅̄͠͡も̰̘̣̺̼͎͚̰̬̥̫͕̼͎̻ͣ̓̅̃ͯ̃̉ͣ̊͑̀͞な ̴̧͐̅̔ͥͣ̋͌́̎̈̎̏̑̌͗̀́̕͏͔̖͓͚̘̬͇̜̞̣̖̝̠̱̺い̡̡̢̹̪̜̥̻͙̞͖̬̫̪̞̿ͯ̋̕  ̴̡̣̣͍̣̟͇̈ͥ̐̓͌̓̋ͮ̓͆͛ͨ̃̀̆̀ͨͧͫ̕せ̸̵͙͚̘̻ͤ̒̍ͨ̓ͭͥ̄ͣ͊̌͡͡か̵͖͍̝͈̰͔̃͛̊̊̾̾ͮ͒̏̐ͭͥ̌ͯ͜ͅ い̴̘̝̖̟̣̬̯̝̈́̇̃͒̓͆́͢͟͝の͉̬͔̤̑̈̋̅̋ͥ̈́ͪ̈̆̾̎͑ͤ͐̌̚̚͘͞͞ ͮ̽̈́̃̇̇҉͚͖̩̘̤̲̹͓ゆ ̴̰̺̞̼̮̫̘̳͉̫͕̖̮͚͔̞ͣͦ̽͐̇ͬ̄ͬ̓ͮ̽̀͡め͓͍̣͚̮͕͎̙͖͉̋͛͐̊̂̂̓͋ͪ̂͒̓̒̌̎̊̂͟ͅを ͫ̌̂ͣ̓̃ͤͯ͋ͩͪ͏̢̻͉̳̳͟͢ ̷ͣ̄͒ͨ͒̽̂̅̑̐͑ͯ҉͏̵̝̞̟̤͎͎̪̩͓̜̟̩̳͕̀み ͔̯͖͉̣̥͎̹̫͂̌̈́ͦͫ͒̉̇̽͐̅̒̐̂̅̄ͣ͢た̸͖̮̜̭̲̪̿ͥͦͩ̽̓̔̌͛̏̽̀͞
̓̽ͤ̒̓̈́̋̐͛ͬ͐͂̏͘͏͈̯̣̫͉̟̘̜͖̜̖̗͢ͅ だͯ̍ͬ͋̄̑ͭ͑̓̄ͦ͑͗͒̏ͩ͏҉͚͚̺͔̀͝ͅか̶̟͉̮̰̹̝̱̺̺̦̞̖̮̙̙̟͍ͨ͛̓ͫ̂͌̃͠ら ̸̢͔̟̘͇̮̜̩̤̹͍̄͋̒͑̅̎̍̊̎̚̚̕͝ ̫̣͕̲̰̫̻̤̖̝̱̺̫͕̻̰͇̞̑͒̔ͯͣͤ͐̃ͥ͛ͧ̇ͥ͘͡ͅわ ̵͇̯̰̹̬̻͎͉̮̲̣͔͒͐̅̓͂ͬ͗ͤ̇͌͂͆͑̈ͣͣ̀͢た̡̝͇̞̖̙̥̭̹̦̙̘̗̱̀̔̍ͣͩͫ̈́͘ͅͅし ̢̺͈̖̬̄̔̈͗ͤ̆͑̐̒͛͆ͮ͜͢͡͠を̴̳̱͎͍͕̘̬͔̙̝̅̔ͨ̓ͣ̑̅̓̀̑ͫ͛͒ͥ̅͢͡ͅ
̴̢̯̩̯̲̱͓̼͈̣͔͔͚͐̍̎͗ͣ͐̎̓̓̒̄̂͡ き̷̓͗́ͬ̈̀ͦͦ͂͒͗͊͆̌̈́͊̋̋́͏͇̯̟̹͇̞̫̺̖̣͠づ̡̨̛̛̼̺͓̗͍̙͙̯̰̞̥͔͔̊͐͐̉ͩ͌̅ͩ̋̏̈́͋̐̆̑͝い ̷̸͖̮̗̘̜̪̆̏̃ͥ̎̓̌̚͘͟ͅてͩͤ̓̽ͣ̿̑͌̈̒͛҉̸̯͎̞̭͕͇͍̫́ ̶̭̯̻̩̹̖̅̓̌ͨ̊ͪͩͣ͆̎͢͞͞͝ま ̨̞̣̦̩̤̹ͯ͛͂͋̌͊ͥ̍̂̑̔ͪ̅̾͘͢͟っ̶͔̩̰̦̩̦͇̣̝̞͓͉̦̖̯̬̪̦͉̄ͮ̄̏ͬ̔̄̾̓͋ͩ̄̚͞か ̨̲̲̙̬ͧͧ̀̀ͬ̄̚̕͝͞に̈̋͋̊͆̒̊ͭͬ͆͐̍ͤ͊͂̚̚͟͏̼̠̘̟̻̺̯̰̻̙̰̱͖͉͠  ̷̀ͩͩ͑͛͐͌̑ͤ͑̿̇̓ͬͭ̿͢͏̗̪̯̣͖͖͇̜̦͔̼̦͇͍̞̥͚͈そ̙̞̙̰͕̪͚͚͍ͬ́̓̍ͬͩ̍̈͋̅ͥ͋͒́̕め ̸̛̺̳̠̮̮̱̟̭̝̗̘͙̹͛ͤ̑͒̇ͭͩ͋̋̚͡͞ま̈ͤͩ͆̇̒̅͏̴̸͓̱̱̞̭͈͈̫ͅし ̸̟͙̤̼̻͇͖̟͔̟̥̰̯͉͔̜̈́̓̾̿̈́ͦ̍͊ͣͨ͗̏̋͑̂ͪ́̚ょͤ͆ͪ͆̅̈́ͧ̋̓ͭͤͬ̐̇̆͑͝҉͈̮̮̘̟ͅう ̴̡͇̦̩̖̲͓̭̎́̂͐̀ͫ̽ͮ̓̐̆ͣͅ


しろい しろい ゆめをみた
なにもないせかいのゆめみた
だからわたしをきりさいて
まっかにそめましょう

shiroi shiroi yume o mita
nani mo nai sekai no yume mita
dakara watashi o kiri saite
makka ni somemashou

Một giấc mộng trắng xóa
Trong thế giới trống rỗng mà em mơ về. 
Mổ xẻ cơ thế này. 
Hãy để nó nhuốm màu đỏ thẫm. 

I saw a white dream
I dreamt of an empty world.
So cut me up,
Let’s dye it scarlet

あかい あかい ちのうみに
なみだをひとしずく こぼすなら
あかい ひとみ うつしだす
ほうせきにかえましょう

akai akai chino umi ni
namida o hito shizuku kobosunara
akai hitomi utsushidasu
hou seki ni kaemashou

Trong biển máu, 
Khi giọt nước mắt rơi. 
Phản chiếu trong ánh mắt đỏ ấy. 
Hãy hóa chúng thành ngọc quý. 

In the red sea of blood,
When a teardrop falls
The red eyes reflect,
Let’s turn them into gems.

あかいあかいほうせきで
きれいな くびかざり つくりましょ
しろい けしょうすがたに
とっても にあうから

akai akai hou seki de
kireina ku bikazari tsukuri masho
shiroi ke shousu gata ni
tottemo niaukara

Cùng làm một chiếc vòng thật đẹp, 
Bằng những viên đá quý màu đỏ này nhé. 
Vì chúng rất hợp…
…với lớp trang điểm trắng muốt của chị.

With red gems,
Let’s make a beautiful necklace

Because they really suit
Your white makeup.

やがて やみに とざされて
なにもない せかいに もどるなら
ほら わたしの てをひいて
いっしょにゆきましょう

yagate yami ni tozasa rete
nani mo nai se kai ni modorunara
hora watashi note o hiite
issho ni yuki mashou

Trước khi bị bao phủ trong đêm tối, 
Nếu chị trở về thế giới trống rỗng ấy, 
Coi nè, hãy nắm lấy tay em. 
Và đi cùng nhau nhé. 

Before long it will be covered by the darkness,
If you return to the empty world,
See, hold my hand. 
Let’s go together.


For your opinion

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.